Mijn werknemers opleiden, maar wat zegt de wet?

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 bepaalt het wettelijk kader voor de organisatie van de eerste hulp aan werknemers die onwel zijn of het slachtoffer zijn van een ongeval.

Een paar punten moeten worden verduidelijkt:

De werkgever moet de nodige maatregelen nemen:

 • Eerste hulp bieden aan werknemers die zich onwel voelen of het slachtoffer zijn van een ongeval. Indien nodig moet het de gespecialiseerde diensten op de hoogte brengen.
 • Om het slachtoffer naar de behandelkamer, naar huis of naar een zorginstelling te vervoeren als er geen contra-indicaties zijn
 • Contact opnemen met diensten die gespecialiseerd zijn in medische noodhulp en reddingsactiviteiten, en met zorgfaciliteiten, zodat slachtoffers zo snel mogelijk de juiste medische hulp kunnen krijgen.

Deze maatregelen zijn ook van toepassing op onderaannemers en andere mensen die op de werkplek aanwezig zijn.

Maatregelen voor het organiseren van eerste hulp

1 – De werkgever stelt eerstehulpprocedures op in overeenstemming met het interne noodplan. Deze moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer in een bedrijfstak zo snel mogelijk de juiste eerste hulp krijgt.

Daarom moeten werkgevers dat in noodgevallen weten:

 • Hoe het alarm- en communicatiesysteem werkt
 • Wie heeft een EHBO-training gevolgd?
 • Waar vind ik eerstehulpmiddelen?

2 – Hij stelt procedures op om snel en adequaat hulp te bieden aan slachtoffers van ongevallen of werknemers die zich niet goed voelen.

3 – Het bepaalt welke middelen essentieel zijn voor het organiseren van eerste hulp:

 • Basisuitrusting (brancard, deken, enz.)
 • Medicijnenkit. De samenstelling van deze kit is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie en houdt rekening met de volgende elementen:
  • De aard van het bedrijf
  • Het aantal werknemers en hun verdeling binnen het bedrijf
  • Frequentie van verwondingen
  • Typen en ernst van verwondingen
  • Het opleidingsniveau van eerstehulpverleners
  • De behandelkamer

4 – Het bepaalt waar deze bronnen zich moeten bevinden. Noodapparatuur moet gemakkelijk toegankelijk zijn en de locatie moet duidelijk worden aangegeven.

5 – Na overleg met de preventieadviseur/arbeidsgeneeskundige en het comité voor preventie en bescherming op het werk bepaalt de werkgever het aantal en de kwalificaties van de eerstehulpverleners. Dit betekent een voldoende aantal verpleegkundigen, eerstehulpverleners of andere aangewezen personen, zodat gedurende de hele werkdag eerste hulp kan worden verleend. De kwalificatie en het aantal eerstehulpverleners zijn gerelateerd aan:

 • Het aantal werknemers
 • Kenmerken van het bedrijf van de werkgever
 • Resultaten van de risicoanalyse

Ten slotte wordt op basis van de specifieke risico’s van het bedrijf bepaald over welke vaardigheden de eerstehulpverleners moeten beschikken.

Training en opfriscursussen voor eerstehulpverleners

Het doel van basis- en opfriscursussen is om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de volgende drie doelstellingen te bereiken:

Doelstelling 1 – Basisprincipes

 • De rol van de EHBO’er en het gebruik van de beschikbare uitrusting begrijpen.
 • Het belang van hygiëne in 1e hulp procedures begrijpen
 • De situatie en omstandigheden van een ongeval of ziekte correct analyseren
 • Ken en pas de procedures toe voor comfort voorafgaand aan de evacuatie, reizen en de evacuatie zelf.

Doelstelling 2 – Vitale functies behouden

 • Veilig, snel en effectief 1e hulp verlenen aan een bewusteloos slachtoffer en/of een slachtoffer met ademhalingsproblemen
 • De toestand van een slachtoffer met pijn op de borst beoordelen
 • Cardiopulmonale reanimatie snel en effectief toepassen

Doelstelling 3 – Andere voorwaarden

 • De symptomen van ernstige ziekten en vergiftigingsverschijnselen herkennen en de algemene beginselen van eerste hulp toepassen
 • De juiste 1e hulp kunnen bieden in geval van :
  • bloeding
  • huidlaesies
  • verwondingen en trauma’s aan botten, spieren en gewrichten
  • hoofd- en rugletsel
  • brandwonden
  • oogletsels

Deze basistraining leidt tot een certificaat voor industriële eerste hulp. Om dit te behouden, moeten eerstehulpverleners jaarlijks bijscholing volgen. Tijdens deze opfriscursus herziet de deelnemer de essentiële elementen van de overlevingsketen, maar wordt ook gevraagd om één van de thema’s uit de basistraining uit te diepen.

Specifieke opleidingen

Specifieke kennis en vaardigheden hebben betrekking op het verlenen van eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval dat verband houdt met de risico’s die inherent zijn aan een specifieke activiteit van de werkgever en waarvoor de basiskennis en -vaardigheden op het gebied van eerste hulp ontoereikend zijn.

De behandelkamer

De behandelkamer wordt georganiseerd na overleg met de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De gebouwen omvatten:

 • Basisuitrusting (nooduitrusting, brancard, medische kit)
 • Meubilair (bijv. een rusttafel met een deken, een tafel, stoelen, een kast met eerstehulpuitrusting)
 • Alle andere middelen die nodig zijn om de slachtoffers op te vangen en te behandelen:
  • Administratieve documenten Aangifte van een arbeidsongeval, aantekening van toegediende eerste hulp
  • Een telefoon
  • Een lijst met telefoonnummers van de plaatselijke huisarts, noodnummers, zorginstellingen en hulpdiensten

Het pand moet:

 • gevestigd zijn op de werkplek of in de onmiddellijke omgeving
 • Groot genoeg zijn
 • Veiligheid en hygiëne garanderen (toiletten)
 • Zorg voor warm en koud stromend water
 • Verlicht, geventileerd en verwarmd zijn om aan het doel te voldoen

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin werknemers die eerste hulp verlenen hun naam, de naam van het slachtoffer en de aard en datum van de behandeling noteren.

De toegangswegen naar deze ruimte moeten vrij zijn en een brancard moet erlangs kunnen.

De behandelkamer moet worden aangegeven met een bord dat voldoet aan de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk.